Re: [爆卦] 邱毅FB

楼主: b620320 (米粒)   2015-03-09 13:30:07
x※ 引述《zzyyxx77 (讨嘘专家)》之铭言:
: 徐佳青是蔡英文的发言人,她在美国说了真话。她说,陈水扁当总统时,召集建商募款,
: 一次就收到几十亿。陈致中是贪污共犯,凭什么还能逼民进党让他回党选立委。徐佳青说
: 得太好了,但她是蔡英文最倚重的亲信,为何不在台湾发挥斩妖除魔的影响力,却在美国
: 放炮呢?答案是民进党内大部分人都拿了阿扁的钱。
: http://tinyurl.com/kvmvy7m
作者: WeAntiTVBS   2014-03-09 13:30:00
e04
作者: aa1052026 (专骂蓝绿垃圾党)   2014-03-09 13:30:00
原来!
作者: willy1103 (华裔台湾人)   2015-03-09 13:31:00
这挂太大 原波保重
作者: tgrfd (kaz)   2015-03-09 13:31:00
撕发迫害~~叭叭!!
作者: chan324 (北极熊)   2015-03-09 13:31:00
作者: RaphaelJr (天主教传教士)   2015-03-09 13:32:00
谜底已经揭晓了 犯人就是! (指)
作者: davideason (老衲蚺蚺)   2015-03-09 13:36:00
作者: xzp436 (ç¾…å—¡å—¡)   2015-03-09 13:47:00
叭~~叭~~~香蕉
作者: kasion (彩色猴子)   2015-03-09 13:57:00
慢走 不送

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com