Re: [问卦] 这是蜜蜂在大便?

楼主: pigcory (尧仔)   2020-03-13 19:37:25
※ 引述 《gp61g42ji31 (脚印)》 之铭言:
: 
: 
: 刚刚在网络看到的,感觉像是蜜蜂在便便啦!
: 
: 但是打出来的体积比身体大太多!到底为什么?
: 
: 类似发胶慕斯的原理吗?
: 
: 不然怎么可以大那么多?
: 
: 而且好奇,蜜蜂不是都会隐藏自己的行踪吗?
: 
: 为什么不像一般鸟类让粪便落地,而是要ㄍㄛˊ在某个地方?
: 
: 这样会不会不安全?
: 
: 请问有卦否?
: 
: 
: https://www.facebook.com/339786793020649/posts/1120638274935493/?vh=e&d=n
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com