Re: [问卦] 制图侧翼已经慌了手脚 怎么办?

楼主: k1400 (德州家康)   2021-05-18 11:13:54
※ 引述 《patrick08》 之铭言:
: → splong: 封存核四马英九要负责 停建深澳电厂蔡英文要负责喔 05/18 10:53
中共同路人宣布停建的
https://i.imgur.com/tluZwAc.png
当然中国党要负责啊!
https://i.imgur.com/QzsXWB1.png
马英九宣布停建的
https://i.imgur.com/HbfIies.png
................ 当然是马英九负责啊!
作者: zochu (肉球)   2021-05-18 11:15:00
作者: Superted (wHat'SWr0nG?)   2021-05-18 11:16:00
当然是马九负责,你为了一个人拖累全体国民,不怪你怪谁

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com