Re: [问卦] asus手机型号的八卦

楼主: wa88 (DayAndNight)   2018-10-19 00:47:39
※ 引述《oohwawawa (awawawhoo)》之铭言:
: 标题: [问卦] asus手机型号的八卦
: 时间: Fri Oct 19 00:01:14 2018
:
: asus手机型号看起来好像是几个英文数字凑成的乱码
:
: 什么zeooxx 谁有办法记
:
: 为什么不选一个方便记忆的名字
:
: 最简单就数字一直加像i5 i6 i7
:
: asus是怎么取名字的 一个箱子数字英文随便摸吗
:
:
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com